iconหน้าหลัก

iconประวัติโรงเรียน


iconประวัติโรงเรียนicon

โรงเรียนบ้านโคกศิลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 การก่อสร้างครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากราษฎรเพื่อบริจาควัสดุสิ่งของจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 6X2 เมตร จำนวน 1 หลัง ลักษณะหลังคามุงจากสาคู โครงสร้างใช้ไม้กลมทั้งหลังพื้นดินเป็นดินทรายฝาใช้ไม้ไผ่ชัดแตะ สร้างในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจากนายสะแลแม เจ๊ะมะ จำนวน 4ไร่ เปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั้งสิ้น 43 คน นายเจริญ สังข์แก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และครูผู้สอน

ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านโคกศิลา เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาและอยู่ในโครงการพระราชดำริ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา มีสิ่งปลูกสร้างถาวร ดังนี้ อาคารเรียน 4 หลัง 16 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง อาคารละหมาด 1 หลัง ส้วม 2 หลัง 8 ที่นั่ง เรือนเพาะชำ 1 หลัง บ่อบาดาล 1 บ่อ ถังน้ำประปา 1 ที่ ถังเก็บน้ำซีเมนต์ 3 ถัง บ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลา 2 บ่อ บ่อซีเมนต์สำหรับทำปุ๋ยหมัก 1 บ่อ 3 โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ 1 หลัง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 1 หลัง

iconวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านโคกศิลาicon

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

iconพันธกิจicon

  1. ส่งเสริมเด็กในวัยเรียน ให้เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  2. พัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุุข
  3. พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ
  4. ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรัก หวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและรู้จักบำรุงรักษา
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  6. นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
  7. ดำเนินงานตามพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์